Umowy PPA

Co należy wiedzieć o umowach PPA?

Bardzo podobnie jak w innych krajach, także w Polsce zaobserwować można bardzo wzmożone zainteresowanie umowami PPA (Power Purchase Agreements) w zakresie zakupu elektrycznej energii bezpośrednio od producentów energii z odnawialnych źródeł. Powody zainteresowania nabywaniem energii z OZE w oparciu o PPA również są bardzo podobne do tych w innych krajach.

Co to za powody?

  • wzrost cen węgla i uprawnień do emisji CO2,
  • wzrost kosztów wytwarzania energii z węgla, co wiąże się z wyższymi cenami sprzedaży energii,
  • spadek kosztów wytwarzania energii z OZE,
  • proekologiczne działania,
  • długoletnia dostawa energii elektrycznej w stałych kosztach, które są z góry ustalone, dzięki czemu klient ma gwarancje stałej ceny.

Warto się zatem przyjrzeć nieco bliżej prawnym ramom kontraktów tego typu. W Polsce dopuszczalne są różne modele umów PPA. Rozróżniamy tutaj przede wszystkim:

  • on-site (instalacja OZE producenta jest położona bezpośrednio przy odbiorczej instalacji odbiorcy),
  • umowa near site direct wire (dedykowana linia dystrybucyjna)
  • umowa klasyczna off site (wytworzona energia elektryczna jest przesyłana do obiorcy za pomocą linii dystrybucyjnej).

Prawo obowiązujące w Polsce nie zobowiązuje producentów energii z odnawialnych źródeł do korzystania z dystrybucyjnych sieci czy też operatorów przesyłowych, którzy znajdują się w pobliżu producenta czy też jego klienta. Pewnego rodzaju ograniczeniom jednak podlegają producenci energii z OZE, którzy otrzymują wsparcie w ramach akcyjnego systemu lub też w systemie certyfikatów zielonych. Strony umowy PPA ustalić mogą, że wybudują sobie odcinek sieci „prywatnej”, przez którą producent zaopatrywał będzie w prąd odbiorcę. Tym samym możliwe jest przesyłanie energii bez żadnego korzystania z sieci „publicznych”.

Za każdym razem operator sieci musi wszystkim odbiorcom, jak i także producentom zapewnić energię w oparciu o realizację zasady traktowania równego w zakresie samej dystrybucji energii, jak i także jest zobowiązany na udostępnienie swojej sieci wytwórcom energii z OZE. Dzięki zrealizowaniu zasad TPA, końcowi odbiorcy kupować mogą energię w sposób bezpośredni od producenta, z kolei operatorzy sieci otrzymują w takim przypadku od odbiorców energii wynagrodzenie oddzielne za przesyłanie energii.